Melih Ersoy, Prof Dr.

 

 Address: Department of City and Regional Planning

 Middle East Technical University, Ankara, Turkey

 Phone: + 90 312 210 22 44

 Fax: + 90 312 210 79 65

 E-Mail: melihe@metu.edu.tr

 URL: www.melihersoy.com

 

Education:

 B.Sc., CRP, Middle East Technical University

 M.C.P.,Columbia University

 Ph.D., Middle East Technical University

Taught Courses:

Research interests:

Selected Publications:

The Political Economy of Urban Areas, ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pub., No.7, 1978.

Kaynakça: Kent Planlama ile İlgili Süreli Yayınlar, ( Urban Planning Bibliography in Turkey) Ed. ,ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pub., No.11, 1980.

A Critique of the Dual Structure in Urban Economies of Underdeveloped Countries, Royal Academy of Art ,Copenhagen, Published by the Foreign Students Department, 1982

Üretim Tarzlarının Eklemlenmesi Üzerine, (On the Articulation of Modes of Production) (With H.Ç.Keskinok ) Ed. Birey ve Toplum Yayınları,Ankara, 1984.

Göç ve Kentsel Bütünleşme, ( Migration and Urban Integration) Türkiye Gelişme Araştırmaları Vakfı Yayınları n.2 , Ankara, 1985.

"Türkiye'de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri", ( Relations Between Central and Local Governments in Turkey) METU Journal of Faculty of Architecture,, v.9,n.1,1989,pp.45-66

"Göç ve Konut" , (Migration and Housing Problem) METU Journal of Faculty of Architecture, 1991, v.11, n.1-2.,pp.21-39.

Emperyalizm,Gelişme ve Bağımlılık Üzerine, (On Imperialism, Development and Dependency) Ed. Verso Yayınları,Ankara,1992.

"Bağımlılık Okulu Eleştirisine Giriş", (An Introduction the Critique of Dependency School) Emperyalizm,Gelişme ve Bağımlılık Üzerine Verso,Ankara.1992,pp.9-21

Gelişme ve Planlama, (Development and Planning) ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pub.,1992.

"Relations Between Central and Local Governments in Turkey: A Historical Perspective", Public Administration and Development, v.12, 1992, pp.325-341.

"Migrants' Adjustment into Urban Residential Areas", Ekistics, n.354-355, 1992.

"Yeni-Liberal Politikaların Kentsel Sanayiye Etkileri:Ankara Örnek Olayı", (Impacts of Neo-Liberal Policies on Urban Industry) İktisat Dergisi, 1993,

Yeni Liberal Politikalar ve Kentsel Sanayi, (Neo-Liberal Policies and Urban Industry) ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pub., Ankara, 1993.

"The Restructuring Impacts of Neo-Liberal Policies on Urban Industry: A Case Study of Ankara, Turkey", European Planning Studies, v.2, n.4, 1994, pp.523-537.

Kentsel Alan Kullanım Normları, (Urban Land Use Norms), ODTÜ Mimamlık Fakültesi Yayını, Ankara. 1994.

"Güncel Kentsel Sorunlar ve Alternatif Sorunlar", (Contemporary Urban Problems and Alternative Solutions) Yerel Yönetimlere Bakış, Genel İş Yayını, 1995, Ankara, pp.39-44.

"Özelleştirme ve Planlama", ( Privatisation and Planning) Planlama, 1995, n.12. pp.48-52. Also in Özelleştirme ve Kamu Arazileri, TMMOB Şehir Plancıları Odası, 1997.

"Azgelişmişlik ve Demokrasi Üzerine", (On Underdevelopment and Democracy) Bilim ve Ütopya, n.12, 1995, pp.21-24.

"Planlama Kuramları ve Etik", (Planning Theories and Ethics) 1.Planlama Kongresi- Planlamanın Meşruiyeti ve Plancıların Konumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, 1995, Ankara, pp. 119-124

Türkiyede Yerel Yönetim Maliyesi (Local Government Finance in Turkey), (Ed.) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 1995.

A Comparative Study on Local Government Finance, (Ed.) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 1995.

Muğla Belediyesi Finansman Yapısının Yeniden Örgütlenmesi (Re-Organisation of Financial Structure of the Municipality of Muğla), (Ed.) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 1995.

Dünyada Yerel Yönetim Bankacılığı (Local Government Banking in the World) (Editor) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 1996.

Türkiye'de Yerel Yönetim Bankacılığı (Local Government Banking in Turkey) (Editor) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 1996.

İller Bankasının Yeniden Yapılandırılması (Restructuring of Bank of Provinces) (Editor) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 1996.

"Yerelleşme: Küreselleşmeye Karşı Bir Akım Mı", (With Ç.Keskinok), Teori, 1997. n.94., pp. 17-23.

Yerel Yönetimlere İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar, (Ed.) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 1997.

Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılmalarına İlişkin Çalışmalar, (Ed.) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 1997.

"Küreselleşme ve Yerelleşme", (Globalization and Locality) (With Ç.Keskinok), Ada Kentliyim,1997, v.3, n.9, pp. 54.58.

"Kalkınma Kuramlarında Kentler", (Cities in Development Theories) (With H.T.Şengül), İktisat, 1997, n.366-367, pp. 70-78. Also in Bilim ve Ütopya, 1997, n.41., pp. 69-77.

"İmar Planı Değişiklikleri ve Yargı Denetimi", (Modifications in Development Plans and Judicial Control) Journal of the Faculty of Architecture, v.17, n.1-2, 1997, pp. 53-74.

"Küreselleşme ve Yarışan Yerellikler", (Globalizaiton and Competing Localities) (With H.T.Şengül), 97 Sanayi Kongresi, Bildiriler, n.209. 1998, pp.135-140.

"Küreselleşme ve Metropoliten Gelişme" (Globalization and Metropoliten Development), Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları, Yıldız Üniversitesi Yayını, Istanbul, 1998, pp. 361-367.

"Kent Planlama Sistemimizi Yeniden Düşünmek: Sorunlar, Çözüm Önerileri", (Re-Thinking the Turkish Urban Planning System: Problems, Prospects), Paper Presented at the "3. Bin Yılda Şehirler" Yıldız University, Istanbul, 1999.

"Fiziksel Planlama Sistemimiz ve Doğal Afetler", (Physical Planning in Turkey and Natural Disasters), Paper Presented at the "Kent ve Kentleşme Semineri" by Çankaya Municipality, 2000.

"Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri Tartışmlarına Giriş" (An Introduction to Urban Poverty and Survival Strategies), in Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri: Ankara Örneği, (Urban Poverty and Life Strategies in Ankara), (Ed.) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 2000.

Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri: Ankara Örneği, (Urban Poverty and Life Strategies in Ankara), (Ed.) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 2000.

"İmar Planı Değişiklikleri ve Yargı Denetimi" (Plan Modificaitons and Judicial Control), in M.Ersoy, H.Ç.Keskinok, Spatial Planning and Judicial Control, Yargı Yayınevi, 2000.

"Local Government Finance in Turkey", METU, Studies in Development, Ankara, 2000.

"Sanayisizleşme Süreci ve Kentler" With H.T.Şengül, in Sanayisizleşme Sürecinin Kentsel Yaşama Etkileri: Zonguldak Örneği, (Impacts of Deindustrializaiton on Urban Life: The Case of Zonguldak" (Ed.) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 2000.

"Democratization Through De-Centralization? The Turkish Case." Paper Presented in World Planning Schools Congress in Shangai, China, 2001.

Sanayisizleşme Sürecinin Kentsel Yaşama Etkileri: Zonguldak Örneği, (Impacts of Deindustrializaiton on Urban Life: The Case of Zonguldak" (Ed.) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 2001.

"TAU-ODTÜ Çalışmaları ve Uluslararası Deneyim", (TAU-METU Studies on Earthquake and International Experience", İmar Hukukunda Toplum ve Mimarlık, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yayını, 2001.

"Kentleşme ve İmarla İlgili Üç Yasa Taslağının Düşündürdükleri", (Thoughts on 3 Different Proposals on Urbanization and Development), in Ulusal Fiziki Planlama Semineri Kitabı, TBMMOB, Ankara, 2002.

Kente Göç ve Yoksulluk: Diyarbakır Örneği,(Migration and Poverty, Case Study of Diyarbakır) (Ed.) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 2002.

"Diyarbakır Kentinde Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri", (Urban Poverty and Survival Strategies in Diyarbakır), in Kente Göç ve Yoksulluk: Diyarbakır Örneği,(Migration and Poverty, Case Study of Diyarbakır) (Ed.) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 2002.

"Sub-Regional Development Plan for the Displaced Villagers in East and South Eastern Anatolia", Paper Presented at 7th APSA Congress, Hanoi, Vietnam in September 2003.

Şanlıurfa İli İl Gelişme Planı Çalışmaları, (Preperation of Strategic Development Plan for Şanlıurfa Province), ) (Ed.) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 2003.

"Türkiye'de İl Gelişme Planlarının Gelişimi" (Evolution of Strategical Development Plans for Provinces in Turkey), in Şanlıurfa İli İl Gelişme Planı Çalışmaları, (Preperation of Strategic Development Plan for Şanlıurfa Province), ) (Ed.) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 2003.

"Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanmasına İlişkin Taslakların Getirdikleri", (A Critical Review of the Draft Laws on Reorganization of the Central and Local Governments in Turkey) Planlama, n.26. Ankara, 2003, pp. 41-46.

"The Development of Implementation Tools in Planning Laws in Turkey and Some Proposals", Paper Presented at 8th APSA Congress, Penang, Malaysia in September 2005.

"Yeni İmar Yasası Hazırlanması Sürecinde Plan Uygulama Araçlarının Önemi", (The Significance of Plan Implementation Tools in Planning Legislation", Yeni İmar Kanununa Doğru, TMMOB, Şehir Planlama Odası Yayını, 2005, pp.135-156, 2005.

Şanlıurfa Kentinde Yoksulluk, (Ed.),(Poverty in the City of Şanlıurfa) ODTÜ, SBE, Dep. of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara, 2005.

"Türkiye'de Kent Planlamasının Güncel Sorunları", (Problems of Urban Planning Practise in Turkey), GATA Halk Sağlığı ABD tarafından hazırlanan Kongrede sunulan bildiri, Kızılcahamam, 2005.

F.Erdoğan Aras, M.Ersoy, "1985 Sonrası Istanbul Basım ve Yayın Sektöründe Mekansal Yeniden Yapılanma" İTÜ Dergisi/ a vol :4 No :1 pp.15-25 March, 2005

Editor(s) M.Ersoy, O.Balaban, Göçmen Nüfusun Kentle Etkileşim Süreci, ( Interaction Processes of the Migrants with the Urban Life) ODTÜ UPL 297 pages, 2005

M.Ersoy "Türkiye'de İç Göçlerin Yarattığı Toplumsal Sorunlar" (Problems of Internal Migration in Turkey) TMMOB Toprak Reformu Kongresi- 2005, Harita Mühendisleri Odası- Ziraat Mühandisleri Odası Yayını, 2005, Ankara.

Sağlıksızlığın Kentleşmesi, (Health Problems in Urban Areas), M.Ersoy, H.T.Şengül, G.Tunç, A.C.Yoloğlu, (Eds), ODTÜ UPL, 2006, Ankara

"Kentsel Alanlarda Yoksul Kesimin Sağlık Sorunları: Ankara ve Diyarbakır Kentlerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırmanın Gösterdikleri", ( A Comparative Analysis of Health Problems of Urban Poor in Ankara and Diyarbakır) Kent ve Sağlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bursa, Haziran, 2006.

"Dört İlde Karşılaştırmalı Yoksulluk Değerlendirmesi", ( A Comparative Evaluation of Poverty Studies in Four Provinces), Yoksulluk, Sosyal Demokrasi Derneği Yayınları no.7, 2006, Ankara.

Kentsel Planlama Kuramları, (Theories of Urban Planning), M.Ersoy (Ed.), İmge Yayınevi, Ankara, 2007. İkinci Baskı 2012.

"Kent Yoksulluğu, Eşitsizlikler ve Sağlık", (Urban Poverty, Inequalities and Health), Kent, Çevre ve Sağlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara Tabip Odası, pp. 147-154, 2007, Ankara

"Sağlıklı Kent Planlamasında Üniversitelerin Rolü", (Role Played by Universities in Planning Healty Cities", Sağlıklı Kent Planlama, Bursa Nilüfer Belediyesi, pp.55-61, 2007, Bursa.

"Göç, Barınma Sorunu ve Mimarlık" (Migration, Architecture and Shelther Problems), Mimarlık ve Kent Buluşmaları, Mersin, 2007.

"Bilirkişilik ve Kent Plancıları", (Expertise in Urban Planning) , Bilirkişilik Eğitim Semineri, Şehir Plancıları Odası, 2007, Ankara

"İmar Mevzuatımızda Üst Ölçek Planlama Sorunu", (Upper Level Planning Problems in Turkish Planning Legislation", Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Semineri, TEPAV, pp.215-231, Ankara, 2007,

"Bilirkişilik Kurumu ve Etik Sorunlar", (Planning Ethics and Expertise in Planning), 8.Dünya Şehircilik Günü, Planlama Meslek Alanı- Geçmişten Geleceğe, TMMOB Şehir Plancıları Odası, pp. 73-86, Ankara, 2008.

Kentsel Planlamada Arazi Kullanım Standartları, (Landuse Standarts in Urban Planning) TMMOB, SPO Yayını, 2009, Ankara.

"Problems of Articulation of Migrants into the Urban Life and the Future of Cities in Developing Countries: The Turkish Case" Paper Presented at 10th APSA Congress, Ahmedabad, India in November 2009.

Kuruluşundan Bugüne ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim Programlarının Gelişimi, (A History of Curricula of METU City and Regional Planning Department), ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara,2010.

"YÖK'ün Tarih İçinde Üniversitelere İlişkin Gelişme Politikalarının Değerlendirmesi", (H.Ç.Keskinok ile birlikte), 5.Üniversite Kurultayı-Bildiriler, ODTÜ, Ankara,2011.

"Some Observations and Recommendations on the Practice of Upper Level Urban Plans in Turkey in the Light of Sustainable Development", Paper Presented at 11th APSA Congress, Tokyo, Japan in September 2011.

Sermaye Biçimleri ve Yerel Ekonomik Kalkınma. Amasya Örneği, (Forms of Capital and Local Economic Development), (Derl. H.T.Şengül,C.Yoloğlu ve G.Tunç ile birlikte), ODTÜ UPL Yayını, 2011.


Son Güncelleme:
05/01/2022 - 18:31